zmień miasto

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, LublinWybierz swój klucz do sukcesu!

Wydziały - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

xxxx
WYDZIAŁY NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Wydział Artystyczny   v   v    v   v             v   v 
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych            v   v             v   v 
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej            v                 v     
  » Grafika   v   v                      v   v 
  » Jazz i muzyka estradowa            v                       
  » Malarstwo   v                          v     
  Wydział Biologii i Biotechnologii            v                 v     
  » Biologia            v                 v     
  » Biotechnologia            v                 v     
  Wydział Chemii            v   v             v   v 
  » Chemia            v   v             v   v 
  » Ochrona środowiska            v                 v     
  Wydział Ekonomiczny            v   v             v   v 
  » Ekonomia            v   v             v   v 
  » Finanse i rachunkowość            v   v             v   v 
  » Logistyka            v   v                   
  » Zarządzanie            v   v             v   v 
  Wydział Filozofii i Socjologii            vv  v             v   v 
  » Europeistyka            v   v             v   v 
  » Filozofia            v   v             v     
  » Kogniwistyka            v                       
  » Kreatywność społeczna            v                       
  » Socjologia            v   v             v   v 
  » Zarządzanie w politykach publicznych            vv                      
  Wydział Humanistyczny            vv  v             vv  v 
  » Archeologia            v                 v     
  » Bałkanistyka            v                       
  » E-Edytorstwo i techniki redakcyjne            v                       
  » Etnologia            v                       
  » Filologia germańska            v                 v   v 
  » Filologia iberyjska            v   v                   
  » Filologia rosyjska            v                 v     
  » Filologia ukraińska            v                 v     
  » Filologia angielska            v                 v   v 
  » Filologia polska            vv                vv    
  » Filologia romańska            v                 v     
  » Historia            v                 v   v 
  » Informacja w e-społeczeństwie            v                       
  » Informatologia stosowana            v                 v     
  » Kulturoznawstwo            v                 v   v 
  » Lingwistyka stosowana            v                 v     
  » Logopedia z audiologią            v                 v     
  » Studia historyczno-dyplomatyczne            v                       
  » Technologie cyfrowe w animacji kultury            v                       
  » Turystyka historyczna            v                       
  » Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi            v                       
  Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki            v   v    v        v   v 
  » Fizyka            v                 v     
  » Fizyka techniczna                     v              
  » Informatyka            v                 v     
  » Inżynieria nowoczesnych materiałów                     v              
  » Matematyka            v   v             v   v 
  » Matematyka i finanse            v                       
  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej            v   v    v   v    v   v 
  » Geografia            v                 v     
  » Geoinformatyka            v                       
  » Gospodarka przestrzenna                     v   v          
  » Turystyka i rekreacja            v   v             v   v 
  Wydział Pedagogiki I Psychologii   v v      v   v             v   v 
  » Pedagogika            v   v             v   v 
  » Pedagogika specjalna            v   v             v   v 
  » Praca socjalna            v   v             v   v 
  » Psychologia   v v                              
  Wydział Politologii            v   v             v   v 
  » Bezpieczeństwo narodowe            v   v                   
  » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna            v   v             v   v 
  » Politologia            v   v             v   v 
  » Polityka spraw publicznych            v                       
  » Produkcja medialna            v   v                   
  » Stosunki międzynarodowe            v   v             v   v 
  » Studia wschodnioeuropejskie            v   v             v   v 
  Wydział Prawa i Administracji   v v v    v   v             v   v 
  » Administracja            v   v             v   v 
  » Bezpieczeństwo Wewnętrzne            v   v             v   v 
  » Prawno-biznesowy            v   v                   
  » Prawo   v v v                            
FB dlaMaturzysty.pl reklama