Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Wsparcie dla Studentów Niepełnosprawnych

Wsparcie dla Studentów Niepełnosprawnych

 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dom Studencki „Amor”

ul. Radziszewskiego 18, pok. 213

20-036 Lublin

tel. 81 537 58 90

punkt@poczta.umcs.lublin.pl

 

Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Podejmowane przez nas działania mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, którzy mają dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Zespół współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”,które skupia na równych prawach studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Działaniom studenckim przyświeca przesłanie, że ograniczenia mogą być zasobem, który wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania barier.

 

Oferta skierowana jest do:

  • Studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • Osób przewlekle chorych na podstawie dokumentacji medycznej,
  • Studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego,
  • Studentów pragnących zaangażowania się w znoszenie barier w środowisku akademickim.

 

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na różne formy wsparcia:

Bezpłatny transport – dowóz na zajęcia dydaktyczne dla tych studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.

Pomoc asystenta – obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta niepełnosprawnego.

Poradnictwo psychologiczne – spotkania z psychologiem, w ramach których studenci i ich rodziny mogą otrzymać fachową pomoc.

Poradnictwo prawne – konsultacje z prawnikiem, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania prawne, a także pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.

Aktywność sportowa – współpraca z Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć na pływalni.

Szkolenia – uczestnictwo w organizowanych szkoleniach pomaga studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do rozwoju potencjału osobistego.

Klub psychoedukacji – systematyczne dwugodzinne spotkania w ramach, których studenci mają okazję ćwiczyć takie umiejętności jak: komunikacja, myślenie twórcze, asertywność.

Lektorat języka angielskiego – możliwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.

Wyjazdy szkoleniowo-rehabilitacyjne – w cenie dostępnej dla każdego studenta. Ich celem jest wzmocnienie i rozwijanie relacji między studentami UMCS.

Wyjazd adaptacyjny – studenci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności akademickiej.

 

W celu uzyskania informacji o dostosowaniu poszczególnych Wydziałów UMCS do potrzeb osób niepełnosprawnych zapraszamy kandydatów na studia do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście