Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCS, Lublin

Wybierz swój klucz do sukcesu!
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Rekrutacja krok po kroku

Krok I

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS:

www.umcs.lublin.pl

 

Krok II

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.umcs.lublin.pl

 

×             założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych

×             wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

 

Krok III

Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 

Krok IV

Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

 

Krok V

Po zakwalifikowaniu na studia:

×             wydruk kwestionariusza osobowego

×             zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu

×             wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG

×             złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów; niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Dokumenty

  1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
  2. Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
  3. Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Kserokopia indeksu – dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
  6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

 

Zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty rekrutacyjne

 

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:

Poziom Podstawowy – 1%  = 1 pkt.

Poziom Rozszerzony – 1%  = 2 pkt.

Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R

(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście